§ 96

Неопределённые и отрицательные местоимения

Вопросительные местоимения с частицами -вал, -вэл, -мал, -мэл и -ӈан, -ӈэн имеют в предложении значение неопределённых местоимений: ӈи-вэл кто-то; экун-мал кто-то, что-то; ӈи-ӈэн кто-то; экун-ӈан кто-то, что-то; эда-ӈан почему-то; он-мал как-то; он-ӈан как-нибудь и др.

ӈи-вэл гулэлэ ирэн. Кто-то вошёл в дом. Букэл минду экуна-вал. Дай мне что-нибудь. Эда-ӈан карандаш капургаран.Почему-то карандаш сломался. ӈи-ӈэн уллэӈмэв гачан. Кто-то взял моё мясо.

Вопросительные местоимения с частицей -да, -до, -дэ могут иметь значения отрицательных местоимений: ӈи-дэ никто, экун-даникто, ничто.

ӈи-дэ эчэн эмэрэ. Никто не пришёл. Эя-да эчэн ичэрэ. Ничего не видел.

Отрицательное значение местоимения ӈи-дэ и экун-да имеют только в таких предложениях, где сказуемыми являются отрицательные формы имён или глаголов, то есть только в отрицательных предложениях. В утвердительных предложениях местоимения с частицей -да, -дэ, -до имеют значение определительных.

ӈи-дэ элэ эмэвки. Всякий сюда ходит. Экума-да илэ хутэлви аявдявки. Всякий человек любит своих детей.

Местоимения с частицами склоняются так же, как и без частиц. Частицы всегда стоят в самом конце слова после всех падежных суффиксов и пишутся через чёрточку.

Упражнение 50

а) Подчеркните все местоимения, укажите, к какому разряду они относятся.

1. Эси-тырга миндулэ городтук гиркив эмэдеӈэн. Си нуӈанман саденни? Нуӈан мундулэ упкатва омакталва книгалва эмэвдеӈэн. 2. Тала упкат мунӈил орорвун. Тар онӈокитту сунӈи колохзсун орорин оӈкодёро. 3. Тынивэ би ӈивэ-дэ эчэв ичэрэ. 4. Этыркэн-бэюмимни мэнӈиви ӈинакинми тагрэн. Тар игдяма ӈинакин нуӈарӈитын эчэн биси. 5. Экун-мал ӈоним, коӈномо дуннэли тутудечэн. 6. ӈи-вэл эр намава мунӈиду дюдувун эмэнэн. 7. Нуӈанӈин энинин окин-да гундевки: «Си, хутэв, кэн ӈивэ-дэ мэнннунми эчэн эриллэ. Би мэнэкэн нуӈан агитки ӈэнэдеривэн ичэм. 8. Си мэнни долболтоно клубтулэ эмэдеӈэс. 9. Эвенкилду мэрӈилтын таткичилтын, клубилтын ора.

б) Укажите местоимения, поставьте к ним вопросы:

1. Нуӈартын гунэ: «Ака, улгучэкэл экуна-вал бэркэе, ӈэлэвсие ачина». Дэгиктэмни, адыканэ дялдачикса, гунэн: «Минэ Севердула уӈэчэлэтын, полярникилва айдав, би чукчал бикиттулэтын эмэм. Би умуннун чукчатканнун гиркилэм. Нуӈан гэрбин Ильяниӈен бичэн. Би нуӈанман Ильюшат гэрбим. Тар Ильюша ӈэлэвсие ачин бэюктэдери дян анӈаничи бичэн. 2. Бу агкиттула дагамарав. Миннун гиркив механик бичэн. Минӈи гиркив со хавалан омолги. Нуӈан, мэнӈиви хавави этэксэ, гилду белэтчэвки. 3. Эвэнкил мэртын Баякиттула (мэрӈивэр районмар централан) эмэдевкил, аяткулва товарилва магазинду мэрдулэвэр гадявкил. 4. Бу гунчэдечэвун, си мэнми улгучэнденни.

в) Перепишите и напишите в скобках вопросительные местоимения к существительным, прилагательным, числительным, местоимениям.

1. Ламу дагадун ламудылва бэйӈэлвэ бэютчэрил илэл бидевкил. 2. Эвэдыл райосал кэтэмэмэ. Орорди нулгиктэдеми, адыду-вал анӈанилду эдеӈэс упкаттули ӈэнэрэ. Енисей — со ӈонимкакун бира. Кэтэмэмэли налдысалдулин кэтэ эвэнкил бидевкил. Тарил аялдули дуннэлдули эвэнкил бэюктэдевкил, аялва овощилва балдывкандевкил, чукалва хоӈнидявкил (косидявкил), орорво, мачалэлвэ, мурирва дявучадявкил, иргитчэвкил. Амур даптун баргидадун ламуду хэгдымэмэ бур бидерэн, гэрбин Сахалин. Сахалинду туги-дэ орочил эвэнкил бидевкил. 3. Ленинградтук эмэчэл гунчэтын: «Дуннэӈиллун додун кэтэмэмэ дёломол эллал биси». Эрил савкал гунчэтын, тар дёломо элла аяткумама бисивэн. Тэвэлик дёнан: бираӈивун дэрэндун нулгиктэденэл, иӈаду хуламава мэӈунмэ бакадяӈкивун, иӈагачин. 4. Синӈи гиркис муннун мучуран. Бу эчэвун нуӈаннунин хуелдымурэ. Эми-вал бу дыгин бичэвун, нуӈан-да эмукин бичэн. 5. Кэтэ илэл боло горло бэюмэсинивкил. Би аминнунми нян сурудевки бичэв. Элэкэсиптыду тырганиду би дяпкунма улукилвэ, дюрвэ делэкилвэ вачав. 6. Илэл улгучэндевкил: урэсэгду бугаду Богемияду хуюкунду гулэсэгду торгон аси мэнӈинунми хунатнунми, тадук хутэрэннунми бидечэн.

г) Спишите, подчеркните местоимения и укажите, какие части речи они заменяют.

Серёжа Костриков долбониду мэнӈилнунми гиркилнунми кэтэвэ листовкалва дукучан. Нуӈартын химамэмэт тарил листовкалва эгэнидувэр дымэлчэрэ, тадук унталдулавэр дытчэл. Нуӈартын долдычиӈкитын, эчэ-вэл ӈи-вэл эмэдерэ. ӈи-дэ ачин. Аракукатми эдеӈэ бичэн. Эри нуӈартын юрэ, тулилэ нуӈарватын ӈи-дэ эчэ арчара. Базарнэйду площадьту нуӈартын, энэл ӈидук-тэ ӈэлэттэ, экуна-да ачирдули столилдули листовкалар нодумалчара, иду крестьянисал товарилвар нэӈкитын. Иду-таду толгокил бидечэтын, оёдутын-да, хэргидэдутын-дэ илэл адечатын. ӈивэ-дэ эдери ӈэлэттэ Серёжа авады-вал гулэ дагадун иллан, окия-вал листовкала ювнэ, куре часкин нодарэн. Нуӈанӈин гиркин ӈэлэлнэ ӈалэдукин дявамалчаран: эр дюду полиция хэгдыткун бидечэн.

Тыматнэ Серёжаӈи энекэн улгучэндечэн, гунденэ: «ӈи-вэл долбо авадылва-вал бумагалва городтули нодутча, тар бумагалду тэгэмэрвэ хуски дукувча».

Вопросы для повторения

  1. Что называется местоимением?
  2. На какие разряды делятся местоимения?
  3. Как склоняются личные местоимения?
  4. В чём особенность склонения возвратных местоимений?
  5. Как образуются лично-притяжательные и возвратно-притяжательные местоимения?
  6. Перечислите вопросительные местоимения.
  7. Как образуются неопределённые и отрицательные местоимения?
§ 97. Определение причастия →
Авторы

Елена Лебедева

Ольга Константинова

Поделиться