§ 171

Примыкание

Связь примыкания выражает зависимость одного слова от другого по смыслу. В отличие от всех других видов подчинительной связи, примыкание не имеет никакого морфологического выражения, т. е. связь примыкания не выражается никакими словоизменительными суффиксами.

Связь примыкания бывает между сказуемым и обстоятельственными словами, выраженными наречиями.

Примыкаемые слова в предложении обычно предшествуют сказуемому: обстоятельство времени помещается перед подлежащим, обстоятельство места — перед подлежащим или после него, обстоятельство образа действия помещается обычно непосредственно перед сказуемым.

Долбо удялтын эвкил ичэврэ. Ночью их следы не видны. Нуӈан амаски ичэсинэн, ичэрэн: дявин бира дулин-дулин эендерэн. Он посмотрел назад и увидел: его лодка плывёт по середине реки. Этыркэн халганин сотмарит энуниллэн, нуӈан аран-аран ӈэнэдечэн. Нога старика заболела сильнее, он едва-едва шёл.

Упражнение 122

Укажите словосочетания со связью примыкания.

1. Умнэ бираӈми солоки ӈэнэсинчэв. Долболтоно дюлави эмэчэв. Дюлави эмэми, аминтыкиви, энинтыкиви ичэнэлви улгучэндечэв. 2. Боло нуӈартын упкат эли, бира дагалин нулгиктэдевкил. 3. Гиллэмэвэ амутва мурэли аямамал дуннэл бичэтын. 4. Умнэ би этыркэн гулэкэндулэн эмэчэв. Долболтоно оллолво хиннатначавун, адылилвар долбонила иливчавун. Би этыркэнмэ сот аявчав. Нуӈан кэтэвэ саӈкин, аямамат улгучэндеӈкин. Кэтэвэ дюгарилва долбонилва би олломимни бикиттун бичэв, долбонитыкин эя-нун омактая салдечав. Нонон Тарас бэюмимни бичэн, тунӈадярдула версталдула мурэли упкатва сачан. Агиды дэги, бэйӈэ итылватын нуӈан аят сачан. Эси-кэ гороло эдеӈэ гиркунира оча, тарит элэ олломидячан. Би анӈэчим, геду тыр-ганиду тыматнэ сурудэви итыгам. «Боло эмэктэдэви, — этыркэн гундечэн, сурулдерэкив. — Тэли мит кирамкилди оллолво аркилдяӈат, талидянал...» Гиллэмэлэ амуттула би гевчав эмэчэв сигэлэсэ, элэкэсипты сиӈилгэн буручэлэн. Эси-дэ аги ая бичэн. Мурэли симула бичэн.

Упражнение 123

Определите виды подчинительной связи: согласование, управление, отражение, примыкание.

Он би агиду дэрумкичэдечэв

Январь бегаду дэрумкикит оран. Упкат куӈакар дюлдулавэр суруттэ. Би-дэ дюлави сурум. Би аминнунми суручэв. Интернаттук долболтоно суручэвун. Мурэли ӈэри бичэн. Бега дылачагачин ӈэридечэн, со иӈин бичэн. Аминми минэ нямат тэтывчэн. Нонон бу дюкэли хуктывдечэвун, тадук мосали сурусинэв. Мосаду няматмар бичэн. Мол багдамал авучил бичэтын. Би, толгокиду хуклэденэ, мурэли ичэтчэчэв. Орор химат хуктыдечэтын, тарит упкат мурэли дериндечэн. Аминми давладечан. Умнэт орор химамэмэт дюлэски буктунэ. Би садечав, эда туги орор кэрэ: дю дага очан.

Иду-вэл дюлэду аран-аран ӈинакин гогонин иллэн. Тар мунӈи Шарикивун гогодёчон. Адыва-вал ӈэнэксэл, урикиттулэ эмэрэв. Толгокидук иллакив, умнэт экун-мал минэ ӈалэдукив танэн. Тар Шарик, минэ тагикса, омидячан.

Туги би дюлави эмэчэв. Тыматнэ би аминнунми агила сурудэви кэм. Аминми эчэн минэ гамура, тадук гаран-нун. Мурэли симула бичэн, мол багдалэдечатын, иманна бурудечэн, со няма бичэн. Иду-вэл гара капургавки, иманна бурувки. Шарик дюлэски хуктылчэн, улукилвэ гэлэктэденэ. Би аминнунми аракукан суксинюн эмэдечэвун. Эмугдэдув со сэвдепчу бичэн. Би сот давламудечав. Умнэт ӈинакинмун иду-вэл гоголлон. Бу химат гогондула сурурэв. Гогон дариски иллэн, бу нян тала туксасинав. Эмэксэл, ичэчэвун Шарик улукивэ гогодёриван. Аминми минэ пэктырэнмукэнэн. Би, пэктырэниксэ, урам, нян пэктырэним — навканим. Улуки бурурэн. Би таравэ бусэдуви локом. Туги би дюрвэ тырганилва улумичэв. Дян дюрвэ улукилвэ вачав. Тадук орорви оничав. Хелакилва хуркатчав. Надаллава дюдуви биксэ, таткиттула мучучав. Аят дэрумкиксэ, аят алагувулчав.

Упражнение 124

Определите виды подчинительной связи.

Бололлокин, дэгил дэгиливкил нямалтыки дуннэлтыки. Мол оланиливкил. Мол, сектакар авданналтын антытыкирди онёвчол бивкил. Чалбар авданналтын сэрэмэл, хуламассал, сиӈамал овкил. Сектал авданналин хуларгавкил, иду-вэл сиӈаргавкил. Боло химиктэ со алапчу бивки.

Умнэ нэкуннунми тэвлинэсиним. Мосагдула ирэв. Тэвлиллэв, буручэлвэ авданналва ӈалэлдивэр анудянал. Олгокир мучуктал, авданнал халгардувун качунадячатын. Дылилвун мучуктапчал бичэтын. Антытыкир авданнал, мучуктал, лэрикчэргэчир дэгденэл, бурудечэтын. Упкаттук молдук ирэктэ унэтмэрит оланивки, элэ дягда, тактыкан, асикта тугэнивэ чулбамал бивкил.

Улукил, улгукил химиктэлвэ, дэгинӈэктэлвэ боло тугэсикъевэр тавувкил. Муннукан багдаргаливки. Амака авдунави такэн хэргидэдун овки. Авдунин авданналди дасивувки. Амака тугэнивэ, манави укуденэ, неӈнедэлэн хуклэдевки — адевки.

Боло дылача дуннэвэ эрут нямалгиливки. Ингинипчул болонил бивкил. Удур (тыгдэл) удундявкил. Адыкун дэгил эмэнмурэ тугэдэвэр. Амакан бира доӈотодён — илдян, сиӈилгэн буруден.

Упражнение 125

Найдите словосочетания со связью: 1) согласования, 2) отражения, 3) примыкания.

Ваня Солнцев разведчикил палаткадутын тэгэтчэчэн, калакачандук хэгдыӈэт ламбат (унканди) сомава хэкувэ дептылэвэ девдэчэн. Гет ӈалэтви калакачанмэ сот маӈат дявучадяна, гет ӈалэтви бэркэмэмэт ламбат хавалдячан. Тармалду сот эсалдиви колобово ичэтчэн. Хадыдун чутурир эсалин улидерилвэ солдатылва ичэлдечэтын. Лалаткаду дюр солдатыл бичэтын. Тар аямамал разведчикил бичэтын. Умунтын хэгдыӈэ бэе, Биденко гэрбичи, ге нян хэгдыӈэ бэе, багдама саримиктачи, гэрбичи — Чалдан. Нуӈартын эр хэгдыду палаткаду аран-аран угдусиндечэтын. ӈонимилва халгарвар, тулиски эдэтын юрэ, мэндулэвэр тандячатын. Нуӈартын дюктэ, унӈучил асиктал сэктэлдутын тэгэтчэнэл, инемусинденэл, Ваня девдеривэн ичэтчэчэтын. Ваня девденэ ламбави чивдяӈкин, солдатскай ая коркачи колобо хэгдыӈэлвэ мисиктэлвэн амӈадуви хэлинчэнэ дыдечэн.

Палатка додун со ая бичэн. Тулилэ сома эру туксучи тыргани бичэн. Палаткаду упкачин, аяканди нэвчэ, локовчо. Идэгэтыкин бимнэдувэр хуклэдечэтын. Аят тэсивчэл, имуксэт имувчэл автоматыл локучадячатын. Противогазил, идэгэчил хутакачар, няӈняя ачирди авуптырди дасивчал, тырул бимнэдутын нэвувчэл бичэтын. Юкит дагадун фанерат дасивча мулэӈки илитчачан. Тар фанера оёдун консервал банкалдуктын овчал чоӈтокол нэкчэдечэтын, тадук целулоидтук овувчал мылорукил, трофейнаил иктэлвэ тэсивур нэвувчэл бичэтын.

§ 172. Взаимоподчинительная связь →
Авторы

Елена Лебедева

Ольга Константинова

Поделиться